PRIMARIA COMUNEI DENSUS

Judetul Hunedoara

STIRI

                                           A N U N T

               Aducem la cunostinta faptul ca in baza Legii. 231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, in termen de 120 de zile incepand cu 9 august 2018, pentru urmatoarele suprafete de teren:

1. La articolul 23, alineatele (2) si (21) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate, in cartea funciara, in registrul agricol sau in alte documente funciare, la data intrarii in cooperativa agricola de productie sau in lipsa acestora prin orice mijloace de proba, inclusiv declaratii autentice de martori.

(21) In cazul instrainarii constructiilor, suprafetele de teren aferente prevazute la alin. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii, dovedite prin orice mijloace de proba, inclusiv declaratii autentice de martori.

La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Terenurile situate in intravilanul localitatilor, aferente constructiilor edificate de catre fostele cooperative de productie, fostele asociatii economice intercooperatiste si fostele cooperative de consum, se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) sunt detinatori de constructii de la data dobandirii si pana la data solicitarii inscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada ca imobilul este inregistrat in registrul agricol si a platii impozitelor si taxelor in conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent constructiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

d) terenurile nu sunt in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ – teritoriale.

(23) In cazul terenurilor aferente locuintei, care nu au fost cooperativizate, detinatorii sau mostenitorii acestora pot solicita comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile prezentei legi, astfel:

a) daca solicitantii figureaza in registrele agricole sau registrele cadastrale si in evidentele fiscale;

b) daca terenul este in proprietatea statului roman si persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai constructiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de catre alte persoane.

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:

Cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita, personal sau prin mandatar. Cand sunt mai multi mostenitori cererea se face in comun, fiind semnata de fiecare dintre ei.

Copie acte de identitate;

Copii dupa actele de stare civila (certificate de: nastere, casatorie, deces al autorului, in cazul mostenitorilor, certificat de mostenitor/calitate de mostenitor)

Plan de amplasament si delimitare a imobilelor intocmit de catre o persoana autorizata in lucrari topografice;

Declaratii autentice de martor;

Adeverinta eliberata de Primaria Comunei Densus, conform registrelor agricole din perioada 1945 – decembrie 1989 din care sa rezulte suprafata de teren detinuta de petent in intravilanul localitatii precum si constructiile inscrise.

Acte de proprietate, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, daca exista;

Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca pentru nr.topogarfice/nr. cadastrale propuse nu s-au intocmit titluri de proprietate.

Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca terenul solicitat nu face/a făcut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instantelor de judecata si modul de solutionare, dupa caz.

Alte acte pertinente, concludente si verosimile din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Cererea, impreuna cu actele prevazute mai sus se depune la Primaria Comunei Densus fie personal, fie prin posta, inauntrul termenului prevazut de lege.

In cazul in care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare in original si cate o copie xerox, semnata pentru conformitate, ramanand la comisie numai copiile acestora.

Cand cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria raspundere de catre solicitant.